Onderwijsprogramma

Het speciaal onderwijs (so) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling stellen we een ontwikkelingsperspectief vast dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school mogelijk, met passende ondersteuning. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs. 

Voorbereid op de toekomst 

Op onze school bereiden we leerlingen voor op uitstroom naar voortgezet speciaal onderwijs (vso) of voortgezet onderwijs (vo). Deze leerlingen volgen leerroute 5, 6 of 7. 

Verschillende leerroutes 

Welke leerroute het beste past, hangt af van verschillende factoren. Zo kijken we naar IQ, maar ook naar schoolse vaardigheden, sociaal-emotionele redzaamheid, belemmerende en bevorderende factoren. 

Met ons onderwijs helpen we kinderen om zo goed mogelijk te functioneren op school. Wij richten ons op de cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en op werkhouding en taakgedrag, zodat onze leerlingen op weg gaan naar een eigen, volwaardige plek in de maatschappij.

Hoofdvakken

We bieden de volgende hoofdvakken: rekenen, taal, technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven, spelling en wereldoriëntatie. Ter ondersteuning gebruiken we digitale leermiddelen.

Overstap naar regulier onderwijs

Kan je kind in het reguliere onderwijs de ondersteuning krijgen die nodig is? Dan kan hij of zij tussentijds overstappen.

Overstap naar regulier onderwijs

Kan je kind in het reguliere onderwijs de ondersteuning krijgen die nodig is?
Dan kan hij of zij tussentijds overstappen.