Resultaten

Wat leren leerlingen op onze school en wat gaat een leerling doen nadat de tijd op onze school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Basisvaardigheden

Rekenen, taal en burgerschap zijn belangrijke vakken om later zo goed mogelijk mee te kunnen doen. Daarom besteden we er veel aandacht aan. Onze leerkrachten geven hun instructies klassikaal aan de hand van een instructiemodel en bieden verlengde instructie of verrijking waar nodig. Voor sociaal emotionele ontwikkeling werken we met de methode Leefstijl. Ons burgerschapsonderwijs zit verweven in verschillende vakken en het pedagogisch klimaat van onze school.

Uitstroom

Waar gingen onze leerlingen naar toe?

Het afgelopen jaar zijn er bij ons 17 niet residentiële leerlingen uitgestroomd (niet residentiële leerlingen zijn leerlingen die geen behandeling volgen bij het Leo Kannerhuis). 15 leerlingen vertrokken na onze school naar het v(s)o en twee leerlingen stroomden tussentijds uit naar een beter passende plek. Van deze twee leerlingen is er één terug gegaan naar regulier po en de ander naar een andere so school in de regio.
Dit betekent dat in het schooljaar 2021-2022 87% van onze leerlingen naar het voortgezet speciaal onderwijs uitstroomde met als doel een vmbo of havo diploma. 13 procent van onze leerlingen vervolgde hun schoolloopbaan op een regulier voortgezet onderwijs. Er stroomde niemand uit naar een vso met als doel een uitstroom richting arbeid.

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?

We besteden heel veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en we bereiden onze leerlingen goed voor. Maar liefst 92% van onze leerlingen die uitstroomden na het schooljaar 2020-2021 zat een jaar na het verlaten van onze school nog op de plek waar ze na onze school naartoe gingen. Onze schoolnorm van 75% is behaald. Hier zijn we heel blij en tevreden mee.

Klopt dit met wat wij van deze leerlingen verwachtten?

In het afgelopen schooljaar is ruim 73% van onze (einduitstroom) leerlingen uitgestroomd volgens onze verwachting. Dat wil zeggen dat 11 van de 15 leerlingen gingen naar de plek die twee jaar daarvoor in hun OPP stond vermeld. De landelijke norm van 75% haalden we hiermee voor het eerst in jaren net niet. We zijn hier uiteraard niet tevreden mee en hebben goede hoop dat ons dit komend jaar wel weer lukt.

Eindtoets

Op onze school hebben 14 van de 15 schoolverlaters deelgenomen aan de eindtoets. Wij werken met de eindtoets van het Cito. Onze leerlingen scoorden in de lijn der verwachting. De behaalde referentieniveaus staan in de tabel hiernaast. Een referentieniveau geeft aan wat een leerling kan op het gebied van taal of rekenen. Het meten van referentieniveaus is verplicht. Als een leerling aan het einde van groep 8 referentieniveau 1F hebt bereikt, dan beheerst hij taal en rekenen voldoende. Als referentieniveau 1S of 2F is bereikt, dan worden rekenen en taal nog beter beheerst. We streven er de komende jaren naar om meer leerlingen het niveau van 2F of 1S te laten behalen.